ms Malay en English

 

(17251-P)

 

POLISI ANTI RASUAH DAN SOGOKAN

 

PENDAHULUAN

 

Kenyataan Polisi

 

Polisi Anti-Rasuah Dan Sogokan (PARS) di AMANAH SAHAM PAHANG BERHAD (ASPA) berkewajipan untuk menjalankan semua perniagaan dengan cara yang jujur dan beretika. Kami mengambil pendekatan menolak budaya rasuah dan sogokan serta berkewajipan untuk bertindak secara profesional, adil dan berintegriti dalam semua urusan perniagaan di mana sahaja kami beroperasi dan menguatkuasakan sistem yang berkesan untuk menangani rasuah.

PARS akan menghuraikan prinsip integriti dan anti-rasuah dengan menyediakan garis panduan kepada semua peringkat pekerja tentang cara menangani sebarang permohonan yang tidak wajar, rasuah dan lain-lain aktiviti sogokan dan isu yang mungkin timbul semasa menjalankan perniagaan.

 

Dokumen Berkaitan

 

Kami akan mendukung bersama dengan dasar dalaman, rangka kerja, prosedur, garis panduan dan semua undang-undang yang relevan untuk membanteras rasuah di semua bidang kuasa di mana kami beroperasi. Kami tetap terikat dengan undang-undang tempatan dan nasional iaitu Akta SPRM 2009 dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, 2010 (Akta 711).

 

Mendapatkan Bantuan

 

Sekiranya terdapat sebarang penjelasan yang diperlukan, para pekerja atau wakil haruslah merujuk kepada pihak atasan mereka dibahagian berkenaan, yang akan merujuk perkara tersebut kepada Unit Integriti & Governans (IGU) atau secara langsung berunding dengan pihak IGU, berikutnya isu tersebut akan disalurkan kepada Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko untuk perbincangan lanjut dan tindakan yang akan diambil.

 

Pertukaran Permintaan  

 

Sebarang pindaan yang perlu dibuat kepada dokumen ini, sila kemukakan cadangan kepada IGU yang akan dibawa kepada Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko untuk pertimbangan. 

 

Maklumat Penciptaan Dokumentasi

 

Polisi ini dicadangkan oleh IGU, untuk dimaklum dan dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko.

 

Pengenalan

 

Polisi Anti-Rasuah Dan Sogokan (PARS) telah dibangunkan sebagai sebahagian daripada Sistem Pengurusan Risiko Rasuah yang telah direkabentuk untuk menyelaraskan prosedur yang mencukupi yang disyorkan oleh kerajaan dalam Garis Panduan Kementerian mengenai prosedur yang mencukupi menurut subseksyen (5) Seksyen 17A di bawah Akta SPRM 2009 (Pindaan 2018). Mempunyai kenyataan polisi yang jelas dan yang tidak meragukan mengenai kedudukan halatuju syarikat mengenai rasuah dan sogokan adalah asas utama dalam rangka sistem pengurusan integriti yang berkesan. Oleh itu, polisi ini mesti seriring dengan garis panduan kementerian dan juga garis panduan polisi syarikat. Jika beberapa dokumen menyatakan perkara yang sama, maka peruntukan yang lebih ketat akan sentiasa digunapakai.

 

Sehubungan dengan itu, PARS di ASPA berkewajipan untuk menjalankan urusan perniagaan dengan berintegriti. Ianya bermaksud untuk mengelakkan amalan rasuah dan sogokan dalam operasi harian syarikat. Kami mengamalkan pendekatan toleransi sifar terhadap semua bentuk rasuah. Pekerja (semua peringkat dan gred termasuk Pengarah, Pengurus Kanan, Pegawai, dan Kakitangan) yang enggan menerima rasuah atau mengambil bahagian dalam tindakan rasuah tidak akan dikenakan tindakan walaupun keengganan tersebut boleh menyebabkan kehilangan perniagaan.

 

Polisi ini memanfaatkan nilai dan prinsip teras yang digariskan dalam Kod Etika Perniagaan. Pematuhan penuh kepada kedua-dua kod dan polisi ini adalah mandatori dan perlu dikekalkan menggunakan pendekatan berasaskan prinsip.

 

Objektif Polisi

 

Objektif PARS adalah untuk memberi maklumat dan panduan kepada semua peringkat pekerja mengenai piawaian tingkah laku yang mereka mesti patuhi dan bagaimana untuk mengenali serta menangani rasuah dan sogokan.

 

Polisi ini tidaklah menyeluruh, dan mungkin ada tanggungjawab tambahan yang mana para Pengarah dan Kakitangan dikehendaki patuh apabila menjalankan tugas mereka. Untuk semua niat dan tujuan, mana-mana individu hendaklah sentiasa mematuhi dan memastikan pematuhan akan peraturan dan akta undang-undang yang diamalkan, syarat dan peraturan yang mana mereka kena patuhi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. 

 

 

Skop Polisi

 

Polisi ini akan terikat dan diguna pakai untuk:

 

 1. a) Mana-mana individu yang penama/pekerja organisasi (AKTA 694; pg.15, a);
 2. b) Mana-mana individu yang menguruskan urusan organisasi (Pengurus, Pengarah, rakan kongsi) (AKTA 694; pg.15, b);
 3. c) Mana-mana individu yang bertanggungjawab/dalam kawalan/mempunyai kepentingan mengawal perniagaan (AKTA 694; pg.15, c);
 4. d) Mana-mana pekerja organisasi yang menjalankan perkhidmatan kepada perniagaan termasuk pekerja agen dan sumber luar mereka (AKTA 694; pg.15, d);
 5. e) Mana-mana perbadanan di dalam Akta Syarikat 1995 (person refer to all above) (AKTA 694; pg.15, e, i);
 6. f) Pemegang amanah bagi mana-mana amanah (individu/nilai aset) (AKTA 694; pg.15, e, ii).

 

Pematuhan Terhadap Peraturan Dan Perundangan

 

Rangka pelan tindakan ini hendaklah setiap masa mematuhi dan tertakluk kepada peraturan dan akta undang-undang Kerajaan Malaysia. Sekiranya berlaku apa-apa konflik atau ketidakselarasan antara peruntukan PARS dengan undang-undang Malaysia, yang kedua akan diterima pakai. Mana-mana individu adalah dikehendaki untuk melaporkan apa-apa yang disyaki melanggar polisi ini selaras dengan Polisi Dan Prosedur Pemberian Maklumat ASPA.

 

 

PENCEGAHAN ANTI-RASUAH

 

Definisi

 

a) Sogokan

 

Penyalahgunaan jawatan atau kuasa untuk keuntungan persendirian atau penyalahgunaan kuasa persendirian berkait dengan perniagaan di luar peraturan dan akta undang-undang kerajaan Malaysia.

 

b) Rasuah

 

Rasuah berlaku apabila seseorang individu menawarkan, membayar, meminta atau menerima bayaran, hadiah atau keuntungan kewangan atau lain-lain untuk mempengaruhi hasil perniagaan yang tidak betul, untuk mendorong atau ganjaran kelakuan tidak wajar atau untuk mendapatkan apa-apa faedah komersial, kontrak, kawalselia atau peribadi. Ia boleh secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga. 

 

c) Suapan

 

Apa-apa wang, derma, hadiah, pinjaman, fi, ganjaran, sekuriti bernilai, hartanah atau kepentingan dalam hartanah yang berbentuk sama ada alih atau tidak alih, manfaat kewangan, atau apa-apa kelebihan lain yang serupa.

 

Mana-mana pangkat, anugerah, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan perjanjian untuk memberi pekerjaan atau mendapatkan perkhidmatan dalam apa-apa kapasiti. Sebarang pembayaran, pelepasan atau pembubaran mana-mana pinjaman, obligasi atau liabiliti, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian: (i) apa-apa pertimbangan berharga bagi apa-apa jenis, diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan; (ii) sebarang pemalsuan untuk menuntut apa-apa wang atau apa-apa wang yang bernilai atau berharga; (iii) lain-lain perkhidmatan atau kelebihan termasuk perlindungan daripada apa-apa penalti atau keilatan yang ditanggung atau ditangkap atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding sesuatu disiplin, sivil atau jenayah, sama ada atau belum dimulakan, dan termasuk pelaksanaan atau penangguhan itu daripada menjalankan apa-apa hak atau mana-mana kuasa atau kewajipan rasmi; dan (iv) mana-mana tawaran, akujanji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak mutlak, mana-mana berpuas hati dalam makna mana-mana perenggan yang sebelumnya.

 

d) Berurusan

 

Apa-apa pembelian, penjualan, pinjaman, caj, gadai janji, lien, ikrar, kaveat, pemindahan, penghantaran, penyerahan hak, pemberian, transmisi, hadiah, derma, amanah, penyelesaian, deposit, pengeluaran, pemindahan antara akaun, atau lanjutan kredit. (Akta 694; pg. 17. a) Mana-mana agensi atau pemberian kuasa wakil. (Akta 694; pg. 17. b) Apa-apa tindakan yang menyebabkan apa-apa hak, kepentingan, hak milik atau keistimewaan, sama ada semasa atau akan datang atau sama ada hak milik atau luarjangka, di seluruh atau sebahagian daripada mana-mana harta yang diberikan kepada mana-mana individu. (Akta 694; pg. 17. c)

 

e) Rakan Perniagaan

 

Rakan perniagaan bermaksud pihak luar yang ASPA mempunyai, atau merancang untuk menubuhkan beberapa bentuk hubungan perniagaan. Ini mungkin termasuk pembeli, pelanggan, usaha sama, rakan kongsi usahasama, rakan kongsi konsortium, penyedia penyumberan luar, kontraktor, perunding, subkontraktor, pembekal, vendor, penasihat, ejen, pengedar, wakil, perantara dan pelabur.

 

f) Pekerja

 

Bagi tujuan polisi ini termasuk semua individu yang bekerja di semua peringkat dan gred, termasuk Pengurus Kanan, pegawai, Pengarah, pekerja (sama ada tetap, jangka tetap atau sementara), perunding, kontraktor, pelatih, kakitangan yang dipinjamkan, pekerja rumah, pekerja kasual dan kakitangan agensi, sukarelawan, pegawai, ejen, penaja, atau mana-mana individu lain yang berkaitan dengan kami, atau mana-mana syarikat subsidiari atau usaha sama atau pekerja mereka, di mana sahaja mereka berada.

 

g) Saudara

 

Bermaksud pasangan individu itu, abang atau kakak kepada individu itu, abang atau kakak kepada suami atau isteri individu itu, atau keturunan suami atau isteri individu itu, keturunan lineal yang dirujuk kepada perenggan kedua, bapa saudara, mak saudara atau sepupu individu itu dan/ atau menantu lelaki atau menantu perempuan kepada individu itu.

 

h) Ejen

 

Mana-mana orang yang diambil kerja atau bertindak untuk yang lain, dan termasuk pegawai sesuatu badan awam atau pegawai yang berkhidmat di dalam atau di bawah mana-mana agensi awam, pemegang amanah, pentadbir harta orang yang telah meninggal dunia, subkontraktor, dan mana-mana orang yang diambil kerja atau bertindak bagi pemegang amanah, pentadbir atau pelaksana, atau subkontraktor.

 

i) Pihak Ketiga

 

Mana-mana individu atau organisasi yang dihubungi pekerja semasa bertugas untuk syarikat. Ini termasuk pelanggan yang sebenar dan berpotensi, pembekal, hubungan perniagaan, perantara, kerajaan dan badan awam, termasuk penasihat, wakil dan pegawai, ahli politik dan parti politik.

 

j) Instrumen Kewangan

 

Duit syiling atau mata wang Malaysia atau mana-mana negara lain, cek pengembara, cek peribadi, cek bank, kiriman wang, sekuriti pelaburan atau instrumen boleh niaga dalam bentuk pembawa atau sebaliknya dalam bentuk hakmilik yang diberi selepas penghantaran atau semasa penghantaran dan pengendorsan.

 

k) Hartanah

 

Hartanah atau harta persendirian yang sepertinya termasuk wang, sama ada terletak di Malaysia atau di tempat lain sama ada ketara atau tidak ketara, dan termasuk kepentingan dalam mana-mana hartanah atau harta persendirian.

 

l) Hadiah

 

Mana-mana jenis wang, apa-apa barangan bernilai, perkhidmatan, pinjaman, perkara atau janji, diskaun atau rebet yang mana sesuatu nilai yang sama atau lebih yang tidak ditukar. Bayaran untuk perjalanan, hiburan dan makanan adalah hadiah.

 

m) Hadiah Korporat

 

Bermaksud sesuatu yang diberikan daripada satu organisasi kepada yang lain, dengan wakil yang dilantik bagi setiap organisasi yang memberikan dan menerima hadiah tersebut. Hadiah korporat juga mungkin merupakan perkara promosi yang diberikan sama rata kepada orang awam di acara, pertunjukan perdagangan dan pameran sebagai sebahagian daripada membina jenama syarikat. Hadiah diberi secara telus dan terbuka, dengan kelulusan tersirat atau jelas bagi semua pihak yang terlibat. Hadiah korporat biasanya menanggung nama dan logo syarikat. Contoh hadiah korporat termasuk perkara seperti diari, kalendar meja, pen, notepad dan plak.

 

n) Jemputan, Hospitaliti/ Hiburan

 

Jemputan yang diberikan atau diterima untuk majlis sosial, acara sukan, makanan dan hiburan, hadiah atau token adat yang ketara.

 

o) Konflik kepentingan

 

Bermaksud apabila seseorang mempunyai kepentingan sendiri sama ada pengaruh, mempunyai potensi untuk mempengaruhi, atau dilihat mempengaruhi membuat keputusan di ASPA.

 

p) Tajaan/ Sumbangan

 

Bermaksud bekerjasama dengan organisasi luar untuk memberikan manfaat bersama melalui pertukaran wang, produk, perkhidmatan, kandungan atau harta intelek lain. Derma adalah sumbangan sukarela dalam bentuk hadiah monetari atau bukan kewangan kepada suatu dana atau menyebabkan tidak ada perkhidmatan pulangan atau bayaran dijangka atau dibuat. Sumbangan kepada persatuan industri atau yuran keahlian dalam organisasi yang melayani kepentingan perniagaan tidak semestinya dianggap sebagai derma.

 

q) Bayaran Pemudahan

 

Ertinya suatu bentuk sogokan di mana sedikit bayaran dibuat dengan tujuan untuk penyegeraan atau memudahkan pelaksanaan oleh pegawai awam tentang pentadbiran rutin kerajaan dan tidak untuk mendapatkan atau mengekalkan perniagaan atau apa-apa kelebihan lain yang tidak wajar.

 

r) Tumbuk Rusuk (‘Kickbacks’)

 

Sogokan untuk mendapatkan kelebihan yang tidak wajar atau pembayaran rahsia yang tidak sah, di mana sebahagian daripada kelebihan yang tidak wajar adalah ‘kicked backed’ kepada orang yang memberi, atau sepatutnya memberi, kelebihan yang tidak wajar. Sering digunakan untuk menerangkan 'cara yang tidak bersalah' atas transaksi pulangan rasuah atau haram.

 

s) Pemberi Maklumat

 

Mana-mana orang yang melaporkan maklumat kelakuan tidak wajar kepada agensi penguatkuasaan di bawah Seksyen 6.

 

t) Pemberian Maklumat

 

Pemberian maklumat adalah istilah yang digunakan apabila pekerja memberi maklumat berkenaan salahlaku. Dalam garis panduan ini, kami memanggil bahawa 'membuat pendedahan' atau 'pemberi maklumat'. Salahlaku biasanya (walaupun tidak semestinya) menjadi sesuatu yang mereka saksikan di tempat kerja.

 

POLISI ANTI-RASUAH DAN SOGOKAN

 

Umum

 

Rasuah dan sogokan dalam semua bentuk yang berkaitan dengan aktiviti ASPA adalah dilarang.

Rasuah dan sogokan boleh mengambil bentuk apa-apa nilai, seperti wang, barangan, perkhidmatan, harta, keistimewaan, kedudukan pekerjaan atau rawatan keutamaan.

Kakitangan ASPA dan rakan perniagaan bersekutu tidak akan dengan itu, sama ada secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, memberi, menerima atau mendapatkan apa-apa butiran nilai, dalam usaha untuk mempengaruhi secara haram keputusan atau tindakan seseorang dalam kedudukan kepercayaan dalam sesuatu organisasi, sama ada untuk manfaat yang dimaksudkan ASPA atau orang yang terlibat dalam urus niaga.

 

Usaha Wajar

 

Tujuan usaha wajar adalah untuk bertindak sebagai panduan kepada kakitangan dalam membuat keputusan sama ada untuk meneruskan hubungan dengan pihak ketiga. Sebarang jawapan yang tidak memuaskan kepada senarai semak usaha wajar yang tidak lengkap akan dianggap sebagai amaran merah oleh kakitangan.

 

Jika semua amaran merah yang dikenalpasti dapat dikurangkan, maka pekerja boleh meneruskan hubungan. Begitu juga, jika tiada amaran merah telah dikenal pasti, maka pekerja itu boleh meneruskan dengan perjanjian (untuk memenuhi langkah yang munasabah telah diambil untuk menangani risiko rasuah pihak ketiga).

 

Jika amaran merah telah dikenal pasti tetapi tidak cukup dikurangkan, maka ia adalah penting bahawa kerja tambahan yang diambil sebelum memasuki kontrak atau hubungan. Semua amaran merah perlu diselesaikan atau dikurangkan.

 

Cara yang paling biasa/ langsung untuk menyelesaikan amaran merah dengan menghubungi pihak ketiga secara langsung. Secara khususnya, pihak ketiga perlu ditanya apakah langkah-langkah yang mereka perlu ambil untuk menyelesaikan isu rasuah yang telah berlaku di dalam syarikat mereka.

 

Pengisytiharaan

 

Semua pengisytiharan (dengan atau tanpa hadiah, termasuk hiburan dan hospitaliti korporat) hendaklah dikemukakan kepada IGU secara bulanan pada 5 hari bulan berikutnya dan ditandatangani oleh kakitangan dan Ketua Jabatan (HOD).

Walau bagaimanapun, semua pekerja/ penerima mesti mengisytiharkan dan menyerahkan semua hadiah kepada IGU. IGU akan kembali mendapatkan arahan pengurusan atasan tentang apa cara terbaik untuk melupuskan hadiah tertentu yang melebihi nilai dan tertakluk kepada pertimbangan yang sepatutnya, dan hak untuk membuat keputusan berdasarkan perkara berikut:

 

 1. Menderma hadiah kepada badan amal; atau
 2. Menyerahkan kepada Kelab Rekreasi & Kebajikan ASPA (KKRA) untuk digunakan untuk aktiviti kelab; atau
 3. Mendaftar sebagai sebuah syarikat hartanah yang akan digunakan secara terbuka oleh semua pekerja; atau
 4. Tetapkan ia sebagai item paparan; atau
 5. Mengekalkan semua hadiah dan mengambil kemudian sebagai item cabutan bertuah semasa acara syarikat; atau
 6. Berkongsi dengan pekerja lain; atau
 7. Dibenarkan untuk disimpan oleh pekerja.

 

Hadiah

 

ASPA menitik berat dalam budaya atau situasi tertentu, pemberian hadiah adalah sebahagian daripada etika perniagaan. Walau bagaimanapun, sesetengah pihak luar mungkin masih meminta untuk memberikan hadiah kepada ASPA atau pekerja ASPA/ ahli keluarga mereka bagi pihak organisasi.

 

Sebarang hadiah mestilah tidak diminta dan tidak menjejaskan, atau dilihat sebagai mempengaruhi pertimbangan perniagaan. Hadiah hanya akan ditawarkan dan diterima berkaitan dengan perniagaan biasa atau majlis kebudayaan. Pinjaman tunai, sogokan atau kelebihan yang sama adalah dilarang sama sekali.

 

Hadiah hanya boleh diterima daripada pihak luar dengan nilai RM200 dan dalam apa jua keadaan, mestilah tidak berlaku lebih daripada 3 kali setahun dengan orang yang sama. Tiada hadiah diberikan kepada pegawai kerajaan bagi pihak ASPA.

 

Sekiranya pekerja tidak dapat menolak/memulangkan hadiah dengan anggaran atau nilai sebenar RM200 atau melebihi had kejadian, pekerja mesti membuat perisytiharan atau menyerahkan hadiah tersebut kepada IGU.

 

Hospitaliti

 

Hospitaliti mestilah tidak diminta dan tidak menjejaskan, atau dilihat sebagai mempengaruhi, pertimbangan perniagaan. Makanan dan hiburan hanya perlu ditawarkan dan diterima daripada wakil ASPA yang berurusan dengan pelanggan atau pembekal perkhidmatan dalam peranan mereka di ASPA, adalah untuk tujuan yang disokong oleh ASPA dan hanya boleh ditawarkan bersama-sama dengan mesyuarat perniagaan yang sah, persidangan atau acara yang dihoskan, disokong atau ditaja oleh ASPA. Mereka mungkin tidak akan disediakan secara bersendirian.

Hospitaliti mestilah tidak melebihi RM150 (untuk bukan pengurusan), RM250 (untuk Pengurus dan Eksekutif) dan RM350 (untuk Pengurus Kanan dan ke atas) dan dalam apa-apa keadaan, tidak boleh berlaku lebih daripada 3 kali setahun dengan orang yang sama. Pasangan atau tetamu lain yang dijemput masuk dan tidak boleh dimasukkan.

 

Hiburan

 

ASPA secara tegas melarang pekerja daripada meminta hiburan korporat mahupun mereka juga tidak dibenarkan untuk menerima hiburan yang berlebihan, tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau diberikan sebagai tindak balas kepada, dalam jangkaan, atau mempengaruhi keputusan perniagaan yang menggalakkan, terutamanya daripada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembidaan tender atau persaingan.

 

Contoh hiburan boleh termasuk golf, filem, karaoke, spa, orkestra, teater, konsert dan sebagainya hiburan korporat, contoh boleh termasuk makan, persidangan, latihan, rumah terbuka, tiket acara atau jemputan untuk acara, diskaun tambahan diberikan pada barangan yang dibeli daripada syarikat pelanggan dan sebagainya.

 

Sekiranya pekerja mendapati bahawa hospitaliti korporat bermanfaat untuk memupuk hubungan perniagaan yang sihat, kakitangan boleh menerima perkara yang sama tetapi mesti mengisytiharkan kepada IGU.

 

Menyediakan Hadiah/ Hospitaliti / Hiburan

 

Semua pekerja tidak dibenarkan memberi hadiah kepada pihak ketiga kecuali Pengurus Besar dan mana-mana pegawai lain (yang diluluskan oleh Pengurus Besar) di mana pemberian hadiah adalah hadiah korporat ASPA terutamanya sebagai ihsan perniagaan atau hadiah diagihkan semasa acara korporat (mengandungi nama dan logo ASPA).

 

ASPA mengakui bahawa menyediakan layanan korporat kepada semua pihak yang berkepentingan melalui acara korporat, acara sukan atau acara awam yang lain, adalah cara yang sah untuk rangkaian dan membina muhibah dalam hubungan perniagaan. Semua kakitangan dan pihak-pihak lain perlu menjalankan jagaan yang sewajarnya untuk melindungi reputasi syarikat terhadap sebarang persepsi rasuah terutamanya apabila perkiraan itu boleh mempengaruhi atau dilihat untuk mempengaruhi keputusan perniagaan.

 

Bagi hospitaliti korporat, bahagian/ jabatan/ jawatankuasa tersebut telah diberi peruntukan belanja khusus. Sebarang pelanggaran terhadap had belanjawan yang diluluskan akan memberi waran kepada bahagian/ jabatan/ jawatankuasa berkenaan untuk mendapatkan kelulusan daripada Pengurus Besar melalui e-mel (sekurang-kurangnya 3 hari bekerja sebelum kejadian).

 

ASPA menyedari bahawa menyediakan hiburan sederhana adalah satu cara yang sah untuk membina hubungan perniagaan dan amalan yang sama dalam persekitaran perniagaan untuk memupuk hubungan perniagaan yang baik dengan pelanggan luar dan pihak ketiga yang lain. Oleh itu, kakitangan yang layak dibenarkan untuk menghiburkan pihak ketiga melalui tindakan hospitaliti yang munasabah sebagai sebahagian daripada rangkaian perniagaan serta ukuran muhibah terhadap penerima.

 

Kakitangan perlu sentiasa ingat bahawa ini adalah satu tindakan di mana persepsi sering dianggap sebagai lebih penting daripada fakta dan oleh itu, mereka harus sentiasa menjalankan penjagaan dan pertimbangan yang betul apabila menyediakan hiburan kepada pihak ketiga terutama apabila ia melibatkan pegawai awam untuk memastikan pematuhan kepada undang-undang anti dan pencegahan rasuah.

 

Semua perbelanjaan yang dikenakan untuk menyediakan hadiah, hospitaliti dan perintah mesti disimpan dengan sempurna, didokumenkan dan direkodkan untuk tujuan audit.

 

Biasiswa, Geran, Penyumbang Kebajikan Dan Tajaan Bukan Komersial

 

ASPA boleh menawarkan ini untuk menyokong kemajuan pengetahuan dalam sains, pemakanan, penjagaan kesihatan, atau untuk menyokong lain-lain tujuan manfaat sosial. Ini adalah dalam bentuk produk ASPA. Derma tunai tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan yang mengizinkan.

Semua permohonan mesti dibuat oleh organisasi yang ditubuhkan dengan menggunakan kepala surat rasmi mereka kepada ASPA, tanpa mengira nilai.

 

Bayaran Pemudahan

 

Semua pekerja tidak boleh membuat atau menggunakan pihak ketiga untuk membuat bayaran tidak rasmi untuk mendapatkan atau mempercepatkan tindakan pentadbiran rutin, seperti pemeriksaan kastam, visa, permit atau lesen. Jika pekerja berkenaan menerima permintaan untuk pembayaran pemudahan, dia hendaklah melaporkan dengan segera permintaan tersebut kepada kakitangan IGU.

 

Sumbangan Politik

 

Sila ambil perhatian bahawa ASPA telah menerima pakai dasar global yang melarang ahli gabungan ASPA daripada membuat sumbangan politik kepada parti politik atau calon.

 

Tarikh Diluluskan Dan Kuat Kuasa

 

Polisi ini diluluskan pada Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Kali Ke-236 dan berkuat kuasa mulai dari tarikh

17 September 2020.

 

Sila klik untuk versi pdf 

 

 

 

NDPE PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI PAHANG Majlis Perbandaran Kuantan - MPK | Vectorise

 

  

Coat of arms Pahang vector logo - Coat of arms Pahang logo vector free download

 

 

Portal Rasmi Kerajaan Negeri Pahang PERHUTANAN Logo Vector (.EPS) Free Download Malaysian Palm Oil Board - Wikipedia